Aktuální všeobecné podmínky platné od 01/02/2024 19:02:33


I. Obchodní podmínky - obecná ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi OSVČ Evou Hrdličkovou (dále jen „EH“), se sídlem Čebín 555, 66423 Čebín,, IČO: 75638916, a fyzickou osobou (dále jen „klientem“) účastnící se jógových akcí organizovaných EH.

1.2  Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb a  je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na akcích.

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušnou jógovou akci na webových stránkách www.jogaeva.cz vyjadřuje klient svůj zájem zúčastnit se dané akce. Při odeslání formuláře dává klient svůj souhlas s obchodními podmínkami EH.

2.2 Rezervace jógové akce je závazná až po přijetí platby kurzovného, platbu je tedy účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení emailu potvrzující přihlášku tak, aby byla částka připsána na účet č. 555207777/2010 nejpozději deset dnů před zahájením jógového kurzu/semináře probíhajícího v Brně/Tišnově, jeden měsíc před zahájením jógového kurzu probíhajícího mimo Brno. Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu, případně SMS. Pokud se tak nestane do dvou pracovních dnů, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany EH s okamžitým účinkem) a místo je nabídnuto náhradníkům. V případě naplnění kapacity jógové akce dříve než v den splatnosti kurzovného je třeba platbu provést dříve, a to na základě emailu ze strany EH, ve kterém bude klient informován o naplnění kapacity akce a je vyzván k platbě. Účastník uvádí do zprávy pro příjemce své jméno a typ akce, na kterou se hlásí (viz informace v emailu potvrzující rezervaci).

2.3 Odesláním platby za jógovou akci na základě emailu potvrzujícího rezervaci je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

2.4 Storno podmínky:
Jestliže se účastník nemůže akce zúčastnit (a to z jakéhokoli důvodu) a platbu již provedl, je v prvé řadě povinen se z akce prostřednictvím emailu odhlásit. Pokud tak neučiní ani do dne zahájení akce, nemá nárok na vrácení ceny kurzovného (stoprocentní storno poplatek). Toto platí pro všechny jógové akce pořádané EH.

Storno podmínky pro kurzy konané v Brně:
Při odhlášení se 3 a více dnů před konáním kurzu je klientovi kurzovné vráceno.
Při odhlášení se 2 a méně dnů před konáním kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní kurzu, případně náhradníka dodá EH. V případě otěhotnění je možné se přesunout do kurzu těhotenského, pokud bude volná kapacita a nahlásí-li klientka změnu stavu před zahájením původně rezervovaného kurzu. V případě odhlášení se z kurzu kdykoli po jeho zahájení klientovi zaniká nárok na vrácení jakékoli části kurzovného, a to i když klient nebyl přítomen ani na jedné lekci. Klient může v takovém případě za sebe poslat náhradníka, který za něj kurz dochodí.
Klient má možnost náhrady zameškané lekce (1 náhradní lekce u kurzů obsahujících 9 a méně lekcí, 2 náhradní lekce u kurzů obsahujících 10 a více lekcí). Náhradní lekci je možné absolvovat v jiném kurzu, na kterém je volná kapacita a který probíhá souběžně s rezervovaným kurzem (nikoli po jeho skončení). Náhradní lekce nelze převádět do navazujících kurzů. V případě nedostavení se na náhradní lekci bez předchozí omluvy náhradní lekce propadá.
Storno podmínky pro jednodenní semináře konané v Brně:
Při odhlášení se 7 a méně dnů před konáním semináře je platba nevratná (stoprocentní storno poplatek). Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní semináře, případně náhradníka dodá EH. Z vážných zdravotních důvodů je ve výjimečných případech možné požádat o převod platby za seminář do nejbližšího možného termínu (v případě že u nově dohodnutého termínu je cena za seminář nižší než cena semináře aktuálního, přeplatek se klientovi nevrací), pokud je to umožněno EH.
Storno podmínky pro vícedenní kurzy konané mimo Brno:
Storno podmínky jsou uvedeny pro každý pobyt zvlášť v sekci "POBYTY". Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní akce, případně náhradníka dodá EH.

2.5 V případě vracení kurzovného či jeho části je částka ponížená o případný storno poplatek, do 14 dní od odhlášení je vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.6  V případě zrušení akce ze strany EH (platí u seminářů a vícedenních pobytů) bude klientovi buď nabídnut náhradní termín nebo vrácena celá částka převodem zpět na účet.

2.7 V případě zrušení akce ze strany EH (u prezenčních kurzů v sále v Brně či Tišnově) platí tyto podmínky náhrad: 

  • v případě NEMOCI/INDISPOZICE LEKTORKY:
    - přesun lekce/lekcí na nejbližší možný termín (stejný den a hodina)
    - v případě, že se jedná např. o těhotenský kurz a náhradní lekce kolidují s termínem porodu, domluva je individuální (vrácení peněz/náhrada v kurzu poporodním)
  • v případě zrušení (části) kurzu z důvodu DŮSLEDKŮ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ (zákazu/omezení provozování sportovních činností):
    - náhrada formou ONLINE LEKCÍ - ty by probíhaly jednak v příslušné uzavřené skupině na Facebooku, jednak ve členské sekci webu jogaeva.cz

III. Dodací podmínky online kurzů a autorská práva

3.1 Přístupové údaje k videokurzům zasílám pouze vám na vaši emailovou adresu, videokurzy jsou umístěny v členských sekcích mého webu. Případně vám umožním přístup do skupiny na Facebooku (v případě živých streamů). Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti to, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a přehrát video, pro online video je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Pro živé streamovací kurzy je nutné mít aktivovaný účet na Facebooku. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. V případě výpadku internetu na mé straně/mé indispozici si vyhrazuji právo lekci posunout na nejbližší možný den ve stejnou dobu (přidala bych Vám poté více možných dnů ke zpětnému zhlédnutí jako kompenzaci).

3.2 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

IV. Odpovědnost a povinnosti účastníka během konání jógových akcí

4.1 Pro odkládání svršků a věcí slouží místo výslovně určené lektorkou. Doklady a cennosti si klient bere s sebou do sálu, kde probíhá lekce. Za věci uložené v rozporu s těmito pravidly nepřebírá EH jakoukoli odpovědnost.

4.2 Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce. V případě jakýchkoli zdravotních potíží, které by nastaly v průběhu pohybového kurzu, účastník prohlašuje, že se cvičení účastní se souhlasem svého ošetřujícího lékaře a na svou vlastní zodpovědnost. Pokud by byl jeho stav v rozporu s návštěvou jógové akce, je povinen toto okamžitě oznámit lektorce a ihned ukončit využívání služeb.
EH není zodpovědná za jakékoli škody na zdraví, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, které si klient způsobí úmyslně, nedbáním pokynů lektorky, neopatrností či přeceněním své fyzické kondice. V případě účasti dítěte na akci rodič nebo zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá za zdravotní stav dítěte.

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1 Účastník má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s EH, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, prostřednictvím mimosoudního orgánu - České obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Klient je povinen oznamovat EH jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
6.2 EH zasílá klientovi veškeré písemnosti týkající se konkrétní jógové akce na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.
6.3 EH je oprávněna přechodně či trvale změnit rozsah služeb, vybavení sálu či adresu cvičebních prostor bez vlivu na ostatní podmínky, aniž by některá ze změn výrazněji zasáhla do průběhu konkrétního kurzu. EH si vyhrazuje právo ve výjimečných případech jednorázově zajistit náhradní prostory pro lekci probíhajícího kurzu z technických důvodů pronajímatelem předem neoznámených.
6.4 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 01/02/2024 19:02:33.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.