Zásady ochrany osobních údajů


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR”), které nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zde naleznete detaily mnou prováděného zpracování osobních údajů a informace o Vašich právech, která máte v souvislosti s tímto nařízením.

Správce osobních údajů:

Eva Hrdličková
IČ: 75638916
Sídlem: Čebín 555, 66423 Čebín
Telefon: +420 608 05 04 49
E-mail: jogaeva@email.cz

Jakožto správce osobních údajů určuji rozsah zpracovávaných údajů, způsob, účel a dobu zpracování. Údaje zpracovávám pouze na základě platného právního titulu. Také vybírám další zpracovatele, kteří mi se zpracováním osobních údajů budou pomáhat.
Prohlašuji, že osobní údaje zpracovávám pouze tehdy a v takovém rozsahu, pokud je to nezbytné pro mnou stanovené účely. Dbám na to, aby byly osobní údaje vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádím pouze po nezbytně potřebnou dobu.
 

Účel zpracování osobních údajů, jejich rozsah, právní základ a doba zpracování:
 

 • Vyřízení přihlášky na jógovou akci přes online formulář:
  - zpracovávám identifikační a kontaktní údaje. Právním titulem je plnění smlouvy. Za tímto účelem data uchovávám po dobu plnění smlouvy (docházky na kurz, účasti na semináři/pobytu).
  - zpracovávám údaje o Vašem zdravotním stavu, případně o termínu porodu, časovém odstupu od porodu. Právním titulem je můj oprávněný zájem. Za tímto účelem data uchovávám max. po dobu promlčecí lhůty možného soudního sporu se zákazníkem.
  - zpracovávám fakturační údaje (pro fakturační účely ubytovacího zařízení v rámci jógových pobytů). Právním titulem je plnění smlouvy třetí strany (ubyt. zařízení). Doba uchování dat je 10 let.
 • Docházka na kurz (vedení prezenčních listin, potřeba kontaktu na klienta):
  - zpracovávám identifikační a kontaktní údaje. Právním titulem je plnění smlouvy mezi klientem a lektorkou.
 • Vedení účetnictví:
  - zpracovávám fakturační a účetní údaje. Právním titulem je plnění právní povinnosti dle zákona o účetnictví. Za tímto účelem data uchovávám po dobu 10 let.
 • Přímý marketing:
  - zpracovávám Vaši emailovou adresu. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu při vyplnění online přihlášky na jógovou akci, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném newsletteru nebo na emailové adrese jogaeva@email.cz.
 • Fotografie:
  - v případě Vašeho souhlasu zpracovávám fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace mnou pořádaných jógových akcí na webové a facebookové stránce a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchovávám po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.


Příjemci osobních údajů:

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • Zpracovatelům, kteří zpracovávají dané osobní údaje dle mých pokynů a s nimiž jsou vztahy ošetřeny pomocí zpracovatelských smluv dle náležitostí článku 28 GDPR:
  - rozesílač novinek (Mailerlite)
  - úložna fotografií (www.rajce.idnes.cz)
  - Facebook (JOGA EVA)
  - web hosting (Pageride)
  - ubytovací zařízení
 • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis

Žádné z osobních údajů nepředávám do třetích zemí mimo Evropskou unii.
 

Cookies

Internetové stránky www.jogaeva.cz využívají cookies. Cookies slouží ke shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků stránek, aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu.
Cookies lze nastavit (vypnout) v prohlížeči počítače.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby či Vašeho dítěte (dle článku 15 GDPR)
 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (dle článku 7 GDPR)
 • Právo na opravu osobních údajů (dle článku 16 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů (dle článku 18 GDPR)
 • Právo na výmaz údajů (dle článku 17 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle článku 21 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (dle článku 20 GDPR)
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (dle článku 22 GDPR)
 • Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (dle článku 77 GDPR). Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů:

Osobní údaje zpracované v elektronické podobě chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií (využívám hesla, antiviry), tištěné dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných prostorách v místě mého bydliště. K osobním údajům mám kromě třetích stran přístup pouze já. 

Závěrečná ustanovení

 1. Správce pověřuje jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatele služby WebSnadno blíže uvedeného na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?personal.